#

Balıkesir Teknokent’e Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten firmalar başvurabilir.

Teknokent’e başvuru, web sayfamızdaki başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve eklerinin yüklenmesiyle başlar. Devamında, başvuru sahibi, web sitemizden alınan başvuru dosyası çıktılarını 3 iş günü içerisinde ıslak imzalı olarak Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’ye teslim eder. Projeler, en az 6 ay en fazla 36 ay olabilir.

Başvurular sırasında, hakem değerlendirme süreçleri için normal firmalardan KDV dahil 5000₺ kuluçka firmalarından ise KDV dahil 3000₺ ücret alınır.

Teknokent Ofis kiraları metrekare başına 65₺'dir. Ofislerin büyüklüğü 25, 26, 30 metrekaredir.

Ofis kirası dışında ortak alanların kullanımından dolayı metrekare başına 40₺ ücret alınmaktadır. Bunun dışında firmalar ofis içinde kullandıkları elektrik ve su ücretlerini kendileri ödemektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminde itibaren en fazla 15 günlük bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknokent Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir.

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1 yıllık yapılmaktadır.

Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. (i) Bölgede çalışan Ar-Ge personeli, araştırmacı personel ve yazılım personelinin ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. (ii) Münhasıran bölgede yürütülen Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler, bölgede 31.12.2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek kişilerde gelir vergisinden) muaftır. (iii) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden muaftır.

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile işbirliği yapmaları beklenmektedir.

Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Balıkesir ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

  • Proje başvuruları alanında uzman 3 hakeme gönderilir
  • Hakemler, projeyi, AR-GE içeriği ve yenilikçi yönü, iş planı ve kuruluşun projeyi yapabilme kapasitesi ve çıktısının ekonomik yarara dönüşme (ticarileşme) potansiyeli bakımından incelerler.
  • Hakemlerin görüşleri doğrultusunda, teknokentimizin Proje Değerlendirme Kurulu projeyi kabul edebilir, revize isteyebilir veya reddedebilir.
  • Bir kamu kurumu hakem heyeti tarafından (TÜBİTAK, KOSGEB vb.) desteklenen AR-GE projeleri için hakem değerlendirmesi istenmeyebilir.
  • Girişimci, yazılı olarak haberdar edildikten sonra 30 gün içinde kira sözleşmesi imzalar.

Hayır. Teknokentte şube açarak veya şirket merkezini teknokente taşıyarak faaliyette bulunulabilir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olan tüm firmalar

Karşılıksız alınan hibeler, "602. Diğer Gelirler" hesabına kaydedilecek ve kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Yapabilir. Ancak (KDV istisnası hariç) vergisel teşviklerden yararlanamaz.

Yapabilir. Ancak (KDV istisnası hariç) vergisel teşviklerden yararlanamaz.

Yönetici şirkette çalışan bu personel vergisel teşviklerden yararlanamaz. Öte yandan, başka bir firmada Ar-Ge personeli olarak görev yapmaları halinde, bu çalışmasına isabet eden ücrete vergisel teşvikler uygulanır.

Satılabilir. Birden fazla kişiye yapılan satışlar seri üretim kapsamında gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanır. Yazılım satışlarında ise ayrıca KDV istisnası vardır.

Değerlendirme komisyonu tarafından dışarıda geçirilen sürenin proje kapsmındaki uygunluğu değerlendirilir. Personel değişmesi halinde proje kapsamında dışarıda geçirilecek süre onaylandığı için yeni personelin aynı projede aynı görev için tekrar onay almasına gerek yoktur.

Vardır. Gayrimaddi hakka isabet eden satış tutarı KDV'den istisna edilecektir.

Emekli personel de, diğer Ar-Ge personeli gibi vergisel teşviklerden yararlanır. Diğer personelden farklı bir işlem tesis edilmesine gerek yoktur. SGK kapsamında sağlanan teşviklerden yararlanamaz!

Projede çalışan şirket yöneticilerinin huzur hakları, gelir vergisi ile damga vergisinden istisna edilir. Karar alınmasında fayda var!

1 no.lu KVK Tebliğine göre, seri üretim kapsamında elde edilecek kazancın lisans ve patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılacak ve gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaktır. Transfer fiyatlandırması yöntemleri; a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi b) Maliyet artı yöntemi c) Yeniden satış fiyatı yöntemi ç) İşlemsel kâr yöntemleri d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntem Ayrıca yazılımların seri üretiminde KDV istisnası da uygulanır.

Proje kapsamında geçirilen süreler için uygulanır. Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları Diğer teknokentlerde yapılan çalışmalar Saha araştırması % 100 Bilimsel etkinlikler Prototip geliştirme faaliyetleri

Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar­-Ge, tasarım ve destek personelini, Ar-­Ge ve tasarım projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.

Kanundaki sınırlamalar çerçevesinde, hakem heyeti tarafından Ar-Ge veya tasarım personeli olarak değerlendirilen herkes (öğrenciler dahil) vergisel teşviklerden yararlanır.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları (14/j) Kendisine ve Bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen şekle uygun olarak yazılı ve elektronik ortamda günlük veya anlık tutulması, kendi serbest muhasebeci mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı yıllık bilgilerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilmesi, bu bende uygun hareket edilmemesi halinde Haziran ayından itibaren girişimcilerin üç aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması, üçüncü ayın sonuna kadar bilgilerin iletilmemiş olması durumunda takip eden aydan itibaren aylık muafiyet belgelerinin onaylanmaması ve bu ay içerisinde ilgili girişimcilerin ihracına ilişkin işlemlerin başlatılması,

Yönetici şirket hakem heyeti tarafından onaylanan tüm projeler teknokentlere ilişkin tüm teşviklerden yararlanır. (Tübitak veya Kosgeb kapsamında onaylanan projelerde hakem değerlendirmesine gerek yok)

Yüksek lisans ve ya doktora konusunun çalıştığı projeler ile ilgili olmasına yönelik bir zorunluluk yoktur.

Şirket personeli olmayan kişilerden alınan danışmanlık hizmetleri, gelir vergisi istisnası, damga vergisi istisnası ve sgk teşviklerinden yararlanamaz. Teşvik kapsamında olmayan bu hizmet alımının ne şekilde sağlanacağı firmaların takdirindedir.

Aynı projenin farklı teknoparklarda yürütülmesi uygun değildir. Ancak projenin bir bölümünü bir teknoprkta diğer bölümünü de farklı bir teknoparkta yürütülebilir. Ancak her ikisi için de BSTB kodu alınması her ikisinin den birbirinden bağımsız projeler gibi raporlanması gerekmektedir.

BTSB kodunun fatura üzerine yazılma zorunluluğu yoktur. Ancak biz tavsiye ediyoruz. KDV istisnasına ilişkin bilgilerin fatura üstüne yazılması, vergisel işlemlerde kolaylık sağlayacaktır.

Proje bazlı olarak, 5746 sayılı Kanun veya 4691 sayılı Kanun seçilerek teşviklerden yararlanılabilir. Ancak bir proje için tercih edilen Kanun, sonradan değiştirilemez.!

Seri üretim yapmak için Bölge yönetici şirketinin izni ve Bakanlığın onayı gerekmektedir.

Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır.

Kuluçka süresi maksimum 3 yıl ile sınırlıdır.

Değildir. Teşviklerden yararlanmak firmaların kendi tercihidir.

Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak için, yönetici şirket hakem heyetinin projeyi onaylaması yeterlidir. Muafiyet listesinin sunulmasına gerek yoktur.

Personelin bölgede fiilen bulunduğu süreler dikkate alınmak suretiyle bir hesaplama yapılmalıdır. Gelir İdaresi ve SGK açısından hesaplama farklıdır.!

Saat olarak tespit edilen sürenin, tama iblağ edilerek güne çevrilmesi ve gelir vergisi istisnasının uygulanması gerekir.

TTO'ların şirket olarak kurulabilirler. Ayrı şirket olarak kurulan TTO'lar, bölgedeki firmalara sağlanan tüm teşviklerden yararlanır.

Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen (35-e) şartları sağlandığı takdirde Bölge dışında çalışmalar yapılır ve muafiyet kapsamına girer.

Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur.

Birden fazla kişiye yapılan satışlar seri üretim kapsamında gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanır. Yazılımın seri üretim şeklinde satışında ise ayrıca KDV istisnası vardır. Teknolojik ürün belgesinin istisnalara herhangi bir etkisi yoktur. SERİ ÜRETİMDE ÇALIŞAN PERSONELİN GV, DV VE SGK TEŞVİKLERİ UYGULANMAZ.

Projede çalışan ancak muafiyetten yararlanmayan personelin giderleri de Ar-Ge maliyetine atılmalıdır.

Projede çalışan ancak muafiyetten yararlanmayan personelin giderleri de Ar-Ge maliyetine atılmalıdır.