#

Güçlü Ar-Ge Ekosistemi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bilgi birikimi ve sahip olduğu alt ve üst yapı olanaklarıyla BAÜNTEK’te bulunan firmaların her zaman yanındadır. Balıkesir ilimiz, gelişen ulaşım imkânları ve turistik yerleriyle cazibe merkezi haline gelmiştir. Ayrıca, BAÜNTEK’te bulunan firmalar,

 • BAÜN kongre merkezinde, bedelsiz olarak etkinliklerini gerçekleştirebilirler
 • Üniversitemizin Bilim ve Teknoloji Uyg. Arş. Merkezi (BÜBTAM) test ve ölçüm hizmetlerinden, Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek eğitimlerden ve BUBYO Uygulama Oteli konaklama imkânlarından indirimli fiyatlarla faydalanabilirler
 • BAÜN spor salonu ve yüzme havuzu imkânlarından yararlanabilirler
 • BAÜN Kariyer Geliştirme, Uyg. ve Arş. Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi’yle işbirliği yaparak ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağı planlamasını sürdürülebilir şekilde yapabilirler.

Bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın, Balıkesir Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarlarından indirimli tarifeyle test-ölçüm hizmetleri almasına imkan veren protokoller imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Bu protokoller doğrultusunda, Balıkesir Üniversitesi Merkez Laboratuvarı test ve ölçümlerin niteliğine göre %30-40 oranlarında, Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı ise tüm test ve ölçümler için %15 oranında, indirimli tarifeleri firmalarımıza uygulayacaktır.

Vergi Avantajları

 • Bölgedeki yazılım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
 • Bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin 31 Aralık 2023 kadar KDV’den muaf tutulmuşlardır.
 • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin bu görevleriyle ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
 • Bölgede çalışmakta olan, Ar-Ge ve destek personellerinin işveren prim hissesinin %50’ si 5746 Sayılı Ar-Ge kanununa göre karşılanmaktadır.
 • Bölgede başlatılıp sonuçlandırılan Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırım, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla bölge içerisinde yapılabilir.
 • Bölgede yürütülen projelerde kullanılmak için ithal edilen eşya ve makine-teçhizat, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler, damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Diğer Avantajlar

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.
 • Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri projelerin Ar-Ge kabiliyetleri onaylandığı için Tübitak-Teydep tarafından sağlanan hibe desteklerden faydalanma olasılıkları oldukça artmaktadır. Teydep, işletmelerin yaptıkları Ar-Ge projelerinin bütçesinin %60 – %75 ine kadar olan kısmı için hibe şeklinde destek vermektedir.
 • Firmalar, matematik, fizik, kimya veya biyoloji gibi temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip AR-GE personeli istihdam etmeleri halinde, bu istihdam ettikleri personelin her birine ödedikleri aylık ücretin, brüt asgari kadarlık kısmı, 2 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanır.

Öğretim Üyelerinin Bölgede faaliyete başlamaları durumunda, yukarıda sayılan avantajlara ek olarak aşağıdaki şekilde yararlarda sağlanmaktadır. Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu Bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.

Ön Kuluçkada yer almaları durumunda 1 yıl boyunca, Ücretsiz yer temini, Ücretsiz internet, Ücretsiz elektrik.