#

TGB Avantajları


Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:
 • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
KDV İstisnası:
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerinin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil oyun ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.
Personel Gelir Vergisi İstisnası:
 • Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Buna göre bölgede çalışanların elde ettiği ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacaktır.
Harç ve Damga Vergisi İstisnası:
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler Kanunun uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan, emlak vergisinden muaftır. Ayrıca atık su bedeli ödememektedirler.
Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası:
 • Ar-Ge, yenilik, yazılım ve tasarım projeleri kapsamında ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Firmalarına Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki:
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda (Bölgelerde yürütülen ve NACE Rev.2’ye göre orta yüksek ve yüksek teknolojili alanları) gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Milyon TL’ye kadar sağlanan sermaye destekleri beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unun ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı indirim konusu yapılacaktır. “Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalması şarttır.
Sigorta Prim Desteği:
 • Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta primi işveren hissesinin % 50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
 • Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır.
Desteklenecek Programlar Desteği:
 • Bakanlıkça belirlenecek alanlarda en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen personellerin maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 2 yıl süre ile Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır.
Altyapı, İdare Binası, Ar-Ge Binası ve Kuluçka Merkezi Desteği:
 • Bölgelerde alt yapı, idare binası, AR-GE binası, atölye ve kuluçka merkezi inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile AR-GE ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilmektedir. Yeni kanuni düzenleme ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasının yanı sıra Ar- Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipman ve yazılımlara yönelikte Bakanlıkça destek verilebilmektedir.
KDV Desteği:
 • Bölgede yer alan işletmelere, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV muafiyeti sağlanmaktadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuluçka Firmalarına Fon Sermayesi Desteği:
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölgelerde yer alan Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1/1/2022 tarihinden itibaren yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarı 1 milyon TL’yi geçiyorsa mükellefler tarafından bu tutarın yüzde ikisinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmektedir. Aksi takdirde, istisna edilen kazançlar tutarının %20’si vergi kapsamında değerlendirilecektir.
Muafiyetlerden yararlanacak Destek Personeli Kapsamının Genişletilmesi:
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarında; gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısının, toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için; AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde yirmisi olarak uygulaması getirilmiştir.
Doktora Öğrencisi İstihdam Desteği:
 • Bölgelerde yer alan firmalarda, istihdam ettikleri doktora öğrencisi AR-GE personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilmesine imkan verilmiştir.
Destek Personelinin oranının arttırılması:
 • Muafiyetlerden yararlanacak destek personeli sayısının, toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için; AR-GE ve tasarım personeli sayısının %20’si olarak uygulanması.