#

TGB Avantajları


2022 Yılı Son Güncellemeler Hakkındaki Sunumu İndiriniz


Proje Sürecindeki İstisnalar;

Proje personelinin:
 • Gelir vergisi stopajı (%100)
 • SGK prim işveren hissesi (%50)
  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçiçi 2nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN YARISI, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (Haftalık çalışma saatleri tamamlandığı taktirde)
 • Damga vergisi (%100)

Proje Giderlerinin:
 • Gümrük vergisi ve diğer gümrük harçları istisnası
  4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
 • Yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnası
  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesinde;
  AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetletlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

Proje Tamamlandıktan Sonraki İstisnalar;

 • Gelir ve kurumlar vergisi istisnası
  Kazancın elde edildiği Gayrimaddi hakkın niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak PATENT veya FONKSİYONEL OLARAK PATENTE EŞDEĞER BELGELERE bağlanması gerekir.
  Kazanç, NİTELİKLİ HARCAMA / TOPLAM HARCAMA oranı nisbetinde istisna olacaktır.
 • KDV´siz satış
  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin;
  Kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta control uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
  01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemez.
 • Seri üretim de kurumlar vergisi indirimi
  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde,
  Bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı,
  Transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabileceklerdir.
  Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Diğer Avantajlar

 • Temel bilimler bölümü mezunları istihdamında 2 yıl asgari brüt maaş desteği.
  Lisansüstü Eğitim İzni.
  Akademisyenlere döner sermayesiz ticari faaliyet olanağı.
  TÜR Belgesi avantajları o İhalelerde “iş bitirme belgesi” yerine geçer
  Teknoyatırım desteğine başvuru hakkı
  Devam eden projer için hibeli kamu desteklerine de başvuru hakkı
  Devlet desteklerinde avantajlı kira desteği (KOSGEB)
  DMO Teknokatalog avantajları
  TGB´deki firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan yatırımcılara vergi indirimi.
  Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Avantajı
Teknoparkta yer alan işletmeler aşağıdaki devlet destek programlarından faydalanabilecekler.
 • Kosgeb Destek Programları ( http://www.kosgeb.gov.tr/ )
  Tübitak Destek Programları ( http://www.tubitak.gov.tr/ )
  Ankara Kalkınma Ajansı Destek Programları (http://www.ankaraka.org.tr/tr/ )
  Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları (http://www.sanayi.gov.tr/ )
  Ekonomi Bakanlığı Destek Programları (http://www.ekonomi.gov.tr/ )
  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destek Programları (http://www.ttgv.org.tr/tr )

Yeni Teknopark Kanunu ile Hayatımızda Neler Değişiyor?

28 Ocak 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemelerle;

 • San. Ve Tekn. Bakanlığı Bütçesinden Teknoloji, Teknolojik Üretim ve Yenilik Faaliyetlerini desteklemek amacıyla Girişim Sermayesi Fonlarına DESTEK BÜTÇESİ aktarılabilecektir.
 • 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren TGB Firmalarından kazançları 1.000.000 TL üzerinde kazançları olanlardan ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Firmalarından Yıllık Beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 üzerinde olanlardan, kazançlarının ve indirim tutarlarının yüzde 2’si yılsonlarında girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirilmesi sebebi ile geçici bir pasif hesaba aktarılacaktır.
 • Teknoparklarda ücretten doğan istisnaların işveren lehine olduğunun altı çizilerek, bölgede uygulanan bordrolama sistemi değişecektir.
 • Toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için destek personeli teşvik düzenlemesi %20 olacaktır.
 • Ar-Ge Merkezi ve Teknoparklara esnek çalışma imkânı getirilmiştir.
 • Ar-Ge merkezinde proje değerlendirmelerini Teknopark Yönetici Şirketlerin yapması öngörülmüştür.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içindeki teknoloji şirketlerine veya kamu tarafından girişim sermayesi desteği almış girişim fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımından yararlanan şirketlere sağlanan doğrudan sermaye desteği 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
 • 4691 ve 5746 sayılı kanundaki temel bilimler tanımı desteklenecek programlar olarak değiştirilmiştir.
 • Dışarıda eğitim için geçirilen sürelerdeki en az 1 yıl çalışma şartı kaldırılmıştır.
 • Hem bölge sınırlarını değiştirmek hem de bölgenin iptali yetkisi cumhurbaşkanına verilecektir.
 • TGB’ler değerlendirme kurulu kararı ve bakanlık izni ile bölge dışında kuluçka merkezi açabilecektir. Kuluçka merkezinde sadece kuluçka girişimleri yer alacaktır.
 • TGB firmaları işyeri açma ve çalışma ruhsatı için San. ve Tek. Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecektir.
 • Bölgedeki girişimciler proje tamamlanma tarihinden itibaren proje sunmazsa veya mevzuat gereği yönetici şirkete vermesi gereken bilgi ve belgeleri vermezse sözleşme fesh olunmuş sayılacaktır. (Dikkat: Fesih=Tahliye)
 • TGB ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde teşvikler 31.12.2028’e uzatılmıştır.
 • Yönetici şirketlerde kuluçka merkezi ve TTO hizmetlerinde yer alan personellerden desteklenecek programlar mezunu personele bakanlık bütçesi kapsamında destek verilecektir.